Импресум

Сопственик:

м-р Томислав Новаковиќ

 

Главен и одговорен уредник:

Методија Куновски

 

Информативна редакција:

Методија Куновски

Емилија Сарафска

Павлина Јовановска

 

Спортска редакција:

Славчо Стефановски

 

Забавна редакција:

Јовица Пауноски

 

Детска редакција:

Симона Трампески

 

Маркетинг:

Николина Келешовска Павловска